Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W okresie 01.01.2019-30.06.2020 Magdalena Jakubiak – organ prowadzący Prywatną Szkołę Podstawową im. Rafała Orlewskiego w Piotrkowie Trybunalskim  realizuje projekt pt. „Szkoła XXI wieku”
Celem projektu jest:
– przygotowanie 115 uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Tryb. im. Rafała Orlewskiego do przyszłego zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, przyswajanie wiedzy metodą eksperymentu, wykorzystanie TIK w procesie nauczania oraz zapewnienie indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
– podniesienie kompetencji zawodowych 25 nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej w zakresie: metod rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe, nauczania metodą eksperymentu, efektywnego wykorzystania TIK w procesie nauczania oraz rozwijania indywidualnego podejścia do ucznia;
– wyposażenie Prywatnej Szkoły Podstawowej w narzędzia TIK, pracownie przedmiotowe oraz pracownię terapeutyczną w terminie do 30.06.2020r.

Planowane efekty projektu to:
efektywne przygotowanie uczniów do zatrudnienia, podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz doposażenie szkoły.
Wartość projektu:
 712.342,76, w tym wkład Funduszy Europejskich: 662.478,76 zł.

Ważna informacja – zawieszone zajęcia – praca zdalna! Ważne informacje w związku z pandemią COVID-19. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.